تامین آتیه درخشان نوین پیشرو در تامین منابع مالی افزایش بازدهی

مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور در جهت صیانت و افزایش بازدهی سرمایه سهامداران این شركت بوده و با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای سهامداران محترم تلقی می‌نماید.

شرکت شرکت تامین آتیه درخشان نوین

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 16/9/1393 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید.

رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت مسئولین و مدیران محترم بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) و نیز سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی در سال 1394 اولین مرحله افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران حقوقی اولیه و ارائه سهام به کارکنان گروه اقتصادنوین به مبلغ 120 میلیارد ریال اجرا و سپس در سال 1396 به مبلغ 420 میلیارد ریال و در نهایت در سال 1398 به مبلغ 1.953 میلیارد ریال افزایش سرمایه یافته است.

ماموریت شرکت
چشم انداز شرکت
اهداف شرکت
3704
6
3710

مدیران شرکت تامین آتیه درخشان نوین

ما معتقدیم که مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید به عنوان یکی از پیشران های توسعه اقتصادی در کشور عمل می کند