سهامداران شرکت تامین آتیه درخشان نوین :

ترکیب سهامداران 
شرح تعداد  تعداد سهام درصد به کل 
سهامداران حقیقی(گروه بانک اقتصاد نوین) 3,919 1,525,288,416 78/10%
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین 1 362,893,876 18/58%
شرکت آتیه تابان نوین 1 47,117,907 2/41%
شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق 1 17,584,330 0/90%
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین 1 91,663 0/00%
شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان 1 11,461 0/00%
شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین 1 11,461 0/00%
شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین 1 886 0/00%
جمع کل 3,926 1,953,000,000 100/00%

  مجموع کل سهام پس از افزایش سرمایه سال 1398 :  1.953.000.000 سهم