سایر سهامداران :

1-شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار نوین: 2.589 سهم

2-شرکت خدمات مالی راه اقتصاد نوین: 2.589 سهم

3-شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق: 200 سهم

4-شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین: 200 سهم

 
 مجموع کل سهام 420.000.000 سهم