فعالیت های شرکت تامین آتیه درخشان نوین

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

1- سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه ،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر( اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند : خدمات بیمه ای ، بازرگانی وتجاری ، تعهد پذیره نویسی
انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق :
1-1- خدمات اجرایی در تهیه وخرید مواد اولیه وماشین الات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
1-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی وتضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
1-3- انجام مطالعات ، تحقیقات وبررسی تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی واقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
1-4- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت
1-5- تدوین سیاست های کلی وراهبردی ومدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ،
1-6- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
1-7- ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی ومالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
2- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع وکنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ، سهم الشرکه وسایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا" به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
3- خدمات موضوع بند 2 فوق
3-1- حمل ونقل ، انبار داری ، بازار یابی ، توزیع وفروش محصولات


مقررات حاکم بر عملکرد و فعالیت شرکت

1- قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصلاحات بعدی آن .
2- قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن .
3- قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی
4- استاندارد های حسابداری
5- اساسنامه شرکت
6- آئین نامه سهامداری شرکت
7- مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده ونیز مصوبات هیات مدیره
8- قانون مبارزه با پولشوئی
9- قوانین و دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی
10- سایر آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی