سرمایه شرکت

سرمایه اسمی شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال ( شامل تعداد 10،000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 1،000 ریال ) بوده ،که تماما پرداخت شده است . شایان ذکر است بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1394/04/24 با افزایش سرمایه شرکت از 10 میلیون ریال به 1،850 میلیارد ریال ، وهمچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1398/03/12 با افزایش سرمایه شرکت از 420 ملیارد ریال به 7،500 میلیارد ریال طی چند مرحله با تصمیم هیات مدیره موافقت شد .

تاکنون طی سه مرحله سرمایه شرکت از مبلغ 10 میلیون ریال به 120 میلیارد ریال ، از مبلغ 120 میلیارد ریال به مبلغ 420 میلیارد ریال وسرانجام از مبلغ 420 میلیارد ریال به مبلغ 1،953 میلیارد ریال ( شامل تعداد 1،953 میلیون سهم ، به ارزش هرسهم 1،000 ریال )افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه سرمایه قبلی ( میلیون ریال ) سرمایه جدید (میلیون ریال) افزایش سرمایه درصد /مرتبه محل افزایش سرمایه
تیر ماه 1394 10 120,000 12000( مرتبه ) سود انباشته
بهمن ماه 1396 120,000 420,000 250( درصد ) مطالبات وآورده نقدی
اسفند ماه 1398 420,000 1,953,000 365(درصد ) مطالبات وآورده نقدی

سهامداران شرکت تامین آتیه درخشان

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 سهامداران حقیقی(گروه بانک اقتصاد نوین) 1.366.223.296 69.96
2 شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین 361,758,185 18/52
3 شرکت آتیه تابان نوین 47,117,907 2/41
4 شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق 177.808.352 9.10
5 سایر سهامداران حقوقی ( 3سهامدار ) 115,471 0/01
6 جمع کل 1,953,000,000 100

مجموع کل سهام پس از افزایش سرمایه سال 1398 : 1953000000 سهم